Mireille Palluet

1945 - 110x110

3500 euros

1945 - 110x110

3500 euros